สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
โดย งานสื่อการเรียนการสอน
ลำดับที่ รายวิชา/สื่อ ครูผู้สอน
1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อ.วินัย วังคีรี
2 งานเครื่องยนต์เล็ก อ.สิงห์ชัย มะราช
3 วงจรกราวด์ร่วม อ.อนันต์ สุวรรณชาติ
4 อาเซียนศึกษา อ.บุญช่วย บัวชื่น
5 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อ.พิษณุ โพธิ์หล้า
6 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน อ.อภิชิต สิงห์สถิตย์
7 เครื่องรับวิทยุ อ.คณิศร อินทะบุญศรี
8 ความแข็งแรงของวัสดุ อ.ขุนพลต์ บุตรธนู
9 ภาษาอังกฤษโครงการ อ.นิชาภา เหมะธุลิน
10 งานจักรยานยนต์ อ.สุเมธ โยทุม
11 การพูดในงานอาชีพ อ.วิไลพรรณ น้อยวงษ์
12 คณิตศาสตร์พื้นฐาน อ.ยุพิน สุขมีศรี
13 ส่งกำลังยานยนต์ อ.สมโชค เพชรประสิทธิ์
14 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง อ.นันทิชา สุคงเจริญ
15 การจัดดอกไม้ อ.พิมพกานต์ วิวัฒน์พงษ์